• S_HAI_4292

  Brick Lane London

  © Sonya Newell-Smith
 • S_HAI_7460

  Brick Lane East End London

  © Sonya Newell-Smith
 • S_HUM_6100

  Ely’s Yard off Brick Lane

  © Sonya Newell-Smith
 • D_HAI_6519

  Camden Lock London

  © David Newell-Smith
 • S_HAI_1126

  Brick Lane East End London

  © Sonya Newell-Smith
 • S_HAI_6636

  Brick Lane East End London

  © Sonya Newell-Smith
 • S_HAI_1782

  Brick Lane East End London

  © Sonya Newell-Smith
 • S_NOM_7689

  Nomadic Community Gardens

  © Sonya Newell-Smith
 • S_HAI_7980

  Brick Lane East End London

  © Sonya Newell-Smith
 • D_HAI_1183

  Brick Lane East End London

  © David Newell-Smith
 • S_ART_4921

  The National Gallery London

  © Sonya Newell-Smith
 • S_SUR_3918_Latest_Final

  Brick Lane East End London

  © Sonya Newell-Smith
 • S_HAI_8738

  Brick Lane East End London

  © Sonya Newell-Smith
 • S_BAC_4613

  Ely’s Yard off Brick Lane

  © Sonya Newell-Smith
 • S_PET_5321

  Brick Lane East End London

  © Sonya Newell-Smith
 • S_HAI_8295

  Brick Lane East End London

  © Sonya Newell-Smith
 • S_HAI_3917

  Brick Lane East End London

  © Sonya Newell-Smith
 • D_HAI_3333

  Brick Lane East End London

  © David Newell-Smith
 • S_HAI_8198

  Brick Lane East End London

  © Sonya Newell-Smith
 • S_HAI_7822

  Brick Lane East End London

  © Sonya Newell-Smith
 • S_HAI_7491

  Sclater Street Market off Brick Lane

  © Sonya Newell-Smith
 • D_IND_0299

  Brick Lane East End London

  © David Newell-Smith
 • A_HAI_6208

  Brick Lane East End London

  © Sonya Newell-Smith
 • S_HAI_6485

  Brick Lane East End London

  © Sonya Newell-Smith
 • D_HAI_8731

  Dray Walk off Brick Lane

  © David Newell-Smith
 • S_HAI_7405

  Brick Lane East End London

  © Sonya Newell-Smith
 • S_HAI_6183

  Ely’s Yard off Brick Lane

  © Sonya Newell-Smith
 • D_IND_8990

  Brick Lane East End London

  © David Newell-Smith
 • S_HAI_6954

  Brick Lane East End London

  © Sonya Newell-Smith
 • S_HAI_4978

  Brick Lane East End London

  © Sonya Newell-Smith
 • S_HAI_2177

  Brick Lane East End London

  © Sonya Newell-Smith
 • D_HAI_3982

  Brick Lane East End London

  © David Newell-Smith
 • S_HAI_6798

  Brick Lane East End London

  © Sonya Newell-Smith
 • S_HAI_3690_Final

  Ely’s Yard off Brick Lane

  © Sonya Newell-Smith
 • S_HAI_1966

  Brick Lane East End London

  © Sonya Newell-Smith
 • S_HAI_0152

  Brick Lane East End London

  © Sonya Newell-Smith
 • S_FAS_8067

  Brick Lane East End London

  © Sonya Newell-Smith
 • S_HAI_2842

  Brick Lane East End London

  © Sonya Newell-Smith
 • S_HAI_8129

  Brick Lane East End London

  © Sonya Newell-Smith
 • S_HAI_4459

  Brick Lane East End London

  © Sonya Newell-Smith
 • S_HAI_3763

  Brick Lane East End London

  © Sonya Newell-Smith
 • S_HAI_1155

  Centre Pompidou Paris

  © Sonya Newell-Smith
 • S_HAI_2092

  Marché aux Puces Clignancourt Paris

  © Sonya Newell-Smith
 • S_HAI_5219

  Brick Lane East End London

  © Sonya Newell-Smith
 • S_HAI_4243

  Islington London

  © Sonya Newell-Smith